Технология за производство на слънчогледово олио

 

 

t1

Началото на производството започва от силозните складове, от които се подава суровината към буферния силоз за производството.

Слънчогледовото семе попада в лющачните машини, за да се създадат добри условия за извличането на маслото.Така подготвеният материал се подава в мелницата, която леко примачква семената, след което мливото постъпва в кондиционерите на пресите.Тук се извършва влаготермична обработка с определени параметри. Експелерът постъпва в пресата, подгрят около 105° до 110° и с влажност около 3-3,5%. Това са технологични параметри за получаване на масло. Преминаваме към утаителя, в който грубите примеси, попаднали от пресоването, се утаяват и се връщат отново в процеса за преработка. След като са премахнати грубите утайки, маслото преминава към следващата фаза – фино филтриране. Машините в този процес на производство са германски и с висока производителност. „Олимекс” ООД може да обработва по 150 тона слънчогледово семе на денонощие. Целият процес се контролира и наблюдава от пулт за управление, като при необходимост операторът реагира съобразно ситуацията.

t2

След утаителя следва фино филтриране в амафилтър. Полученото масло е сурово, нерафинирано. Част от него се рафинира в „Олимекс” ООД, а остатъкът се продава на други производители за преработка и производство на биодизел и хранително масло.

Тук вече се получава рафинираното масло за хранителни цели, което се обработва с химически ингредиенти – отделяне на фосфатидите и неутрализация. Процесите се извършват в сепаратори - високооборотни центрофуги, в които се извършва смесването, химическата реакция и очистването. Процесът завършва с промивка и отделяне на сапуни. В първия сепаратор то се обработва с фосфорна киселина и натриева основа. В следващия сепаратор преминава за промивка, в него се отделят всички сапуни, съставна част след обработката. След извършването на промивката се преминава към следващите етапи на рафиниране: обезцветяване и обезмирисяване. Производителността на сектора е висока,  като може да достигне до 35 тона на денонощие. В система от съдове и смесители се извършва обезцветяване на маслото с белилна пръст и последващо филтруване в амафилтри. Именно в този процес се получава изключителният цвят на маслото с търговска марка „ВИДА”, производство на  „Олимекс” ООД. След обезцветяване маслото постъпва в реактор за обезмирисяване. Процесът протича при висок вакуум и високи температури. Очистеният продукт е готов за пазара, след като премине през охладител, където достигналата 15-16 градуса температура суровина се подлага на крайно филтруване.

t3

Крайният продукт от пресоването на слънчогледовото семе - кюспе (експелер) съдържа около 10% растително масло. То преминава за допълнителна обработка - екстракция чрез хексан, при което се получават следните продукти: екстракционно слънчогледово олио и шрот, който е хранителна добавка, използвана от фуражните заводи.